Detektyw

6 - Detektyw

Detektyw to osoba świadcząca usługi detektywistyczne. Utajniony pracownik policji, zajmujący się czynnościami śledczymi w sposób dyskretny.

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeśli:
– posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– ukończyła 21 lat,
– posiada wykształcenie co najmniej średnie,
– ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
– nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
– ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
– posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
– legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji.

Prawa i obowiązki detektywa w Polsce:
– przestrzegać wolności i praw człowieka i obywatela,
– zachować należytą staranności przy wykonywaniu czynności,
– kierować się obowiązującymi zasadami etyki i lojalnością wobec zlecającego usługę,
– przestrzegać przepisów prawa oraz odmowy wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z prawem,
– zachować w tajemnicy źródła informacji i okoliczności sprawy, o których detektyw powziął wiadomość w trakcie wykonywania zlecenia,
– ustalać tożsamości osoby zlecającej wykonanie usługi detektywistycznej,
– sporządzać końcowe pisemne sprawozdania z wykonanych czynności,
– przekazywać sprawozdania z wykonanych czynności zleceniodawcy,
– okazywać licencję na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób by zainteresowany miał możliwość odczytania i zanotowania imienia i nazwiska detektywa i nazwy organu, który wydał licencję,
– zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 (imię i nazwisko) lub 2 (adres zamieszkania) ustawy o usługach detektywistycznych , w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych,
– poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Detektyw to osoba, która uzyskuje, przetwarza i przekazuje informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Realizuje je na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Zadanie 1:

Stwórz detektywa-amatora.
Jak wygląda?
Jakie posiada cztery wady?
Jakie posiada trzy zalety?
Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Stwórz detektywa-zawodowca.
Jak się ubiera?
Jakie posiada dwie wady?
Jakie posiada cztery zalety?
Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Skonfrontuj ze sobą detektywa z zadania 1 z tym z zadania 2.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *